Click on name to see full poem.

Right 2 आयुष्य खूप सुंदर आहे
Right 2 मैत्री म्हणजे
Right 2 मैत्री केली आहेस म्हणुन
Right 2 आठवण आली तुझी की,
Right 2 कधी कधी माझं मन मला खायला उठतं
एक तरी मैत्रीण असावी
गंध आवडला फुलाचा म्हणून
मैत्री म्हणजे काय असत?


Duck hunt