Duck hunt

आठवणीच आयुष्यं भर साथ देतात
खरं तर आठवणीच आयुष्यं भर साथ देतात

माणसे मात्र नुसतीच सोबत करतात......


आठवणींना साठवून हसता येतं, रडता येतं

सोबतच्या माणसांना याचं सोयरं सूतक ही नसतं.....


त्या मनाच्या खोल कप्प्यात दडवता येतात

निवांतात मग त्या हळूच पापणी उघडतात......


हिशेब नसतो आठवणी किती जमतात

अनेकदा उलगडल्या तरी हव्याच असतात..